Gordy Gundaker vs Kevin Smith at the Gateway Dirt Nationals (Video)

Gordy Gundaker vs Kevin Smith at the Gateway Dirt Nationals (Video)

Shane Walters
December 22, 2019